Adatkezelési tájékoztató

Jáky-Bárdi Bogáta egyéni vállalkozó (továbbiakban adatkezelő) vagyok, a pakkli.hu tulajdonosa. Fontosnak tartom a rám bízott adatok biztonságos kezelését, így ebben a dokumentumban arról olvashat részletesebben, hogy mindez hogyan valósul meg, milyen adatokat gyűjtök a felhasználóktól és miért, továbbá, hogy Ön, mint felhasználó, megrendelő hogyan kezelheti, frissítheti és törölheti adatait.

A tájékoztató jobbá tételi szándékkal történő módosításának jogát Adatkezelő fenntartja.

A következő pontokban egyéni vállalkozásom adatkezelési gyakorlatát tekintheti végig.

1. Információ az adatkezelőről

Név: Jáky-Bárdi Bogáta Erzsébet e. v.

Székhely/ Levelezési cím: Budapest 1045, Ősz utca 159.

Adószám: 56621523-1-41

Nyilvántartási szám: 55288372

Email cím: pakklihu@gmail.com

Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

2. A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelés leírása

Adatkezelés a kapcsolatfelvétel során: Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban, akkor az ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat csak az adott kapcsolatfelvétel lezártáig kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a kapcsolatfelvevő önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.

Adatkezelés a rendelés feldolgozása során: Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Adatkezelés a számla kiállítása során: Itt az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. A számla kiállítása során kezelt adatok köre: név, cím, email-cím, telefonszám. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Adatkezelés az áruszállításhoz kapcsolódóan: Itt az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállításának érdekében történik. Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Adatkezelés a regisztráció során: A Webáruházban történő regisztráció során, Ön egy saját fiókot hoz létre, amely azt a célt szolgálja, hogy egy esetleges ismételt vásárlás minél egyszerűbben és gyorsabban lebonyolítható legyen, továbbá, hogy az egyes felhasználók egymástól elkülöníthetőek legyenek. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A kezelni kívánt adatok köre:

3. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1/999-0-369

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu

Az adatfeldolgozó internetes elérhetősége: www.foxpost.hu

 

4. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu

Az adatfeldolgozó internetes elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/

5. Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg

 • a hozzájárulás visszavonásának joga:Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés: Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférhet ezekhez és a jogszabályokban felsorolt információkhoz.
 • helyesbítéshez való jog:A kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenünk kell az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • adatkezelés korlátozása:Ön bizonyos feltételek mellett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 • törléshez való jog:Kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, amit nekünk indokolatlan késedelem meg kell tennünk, meghatározott feltételek esetén.
 • tiltakozáshoz való jog:Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen még akkor is, ha az adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük.
 • hordozhatósághoz való jog:Ha kifejezetten kéri, a rendelkezésedre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban meg kell küldenünk. Továbbá joga van hozzá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűn kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

6. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára. A kezelt adatok köre: név, cím, email-cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. Adatkezelő nem küld ki kéretlen hírlevelet, továbbá az érintett ingyenesen, mindenféle indoklás nélkül leiratkozhat a hírlevélről. A leiratkozást követően az adatkezelő minden, a hírlevelek kiküldéséhez szükséges személyes adatát törli a nyilvántartásból. Az érintett a hírlevélről az üzenetben lévő linkre kattintva iratkozhat le.

7. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében. A tárolt adatok köre: Az érintett IP címe és a hozzájárulás időpontja. A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

8. Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Ilyenkor az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

9. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

11. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k adatkezelési időtartalma az adott cookie adattárolási időtartalma.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 • Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
 • Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
 • Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

12. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Jelen adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató mindenkor érvényes változata folyamatosan letölthető innen